Documentos de interés

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE AS ÁREAS DE XESTIÓN CLÍNICA NO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

Documento do Servizo Galego de Saúde

CONFIGURACIÓN XURÍDICA


¿Cál é of in das Áreas de Xestión Clínica (AXC)?
A modernización das organizacións sanitarias, promovendo a incorporación dos profesionais na toma de decisións e na xestión dos recursos para unha mellor asistencia.

¿As Áreas de Xestión Clínica que se constitúan en Galicia, van ter personalidade xurídica propia?
Non, o decreto que as crea recolle expresamente que carecen de personalidade xurídica propia.

¿Qué significa, a efectos dos profesionais do Servizo Galego de Saúde, que as Áreas de Xestión Clínica non teñen personalidade xurídica propia?
Significa que se mantén a vinculación dos profesionais no sistema sanitario público e que conservan a súa relación xurídica actual, isto é, personal estatutario do Servizo Galego de Saúde.

CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN
¿Cómo podo participar na Área de Xestión Clínica?
A adscrición do personal ás AXC virá determinada pola sinatura voluntaria do Acordo de Xestión Clínica (ADXc).

¿Os/As Xerentes poden obrigar a participar ao personal nas Áreas de Xestión Clínica?
Non, a participación do personal nas AXC é voluntaria, é unha opción, non unha obriga

¿Se participas na xestión clínica, perdes a praza ou vínculo estatutario?
Non, o persoal estatutario fixo é persoal funcionario suxeito a un réxime especial. A súa participación voluntaria en AXC das institucións públicas do Servizo Galego de Saúde non supón nin pode supoñer a perda da súa praza nin do seu vínculo estatutario.

¿Podes asinar o Acordo de xestión clínica (AXCc) e logo ditarse unha norma pola que se declare que perdes a condición de personal estatutario?
Non. É imposible perder a condición de persoal estatutario por asinar obxectivos contemplados no Acordo de Xestión Clínica. A perda da condición de persoal estatutario só se pode producir polas causas previstas no Estatuto Marco (renuncia, xubilación, ...) e, entre elas, non se contempla a participación en AXC.

¿En qué situación administrativa queda o persoal que participa na AXC?
O persoal que decida participar na AXC queda na situación de activo (artigo 63.1 do Estatuto Marco) con todos os dereitos e obrigas inherentes a súa condición.
O modelo que implanta o Sergas non precisa o pase do traballador/a á situación específica de xestión clínica, recentemente creada polo artigo 65 bis do Estatuto Marco.

¿Unha vez asinado o Acordo de Xestión Clínica podo renunciar antes de que finalice o seu prazo de vixencia?
Si, poderase renunciar en calquera momento.

¿Cál será a situación do persoal fixo que non desexe participar na Áreas de Xestión Clínica que constituén os seus compañeiros?¿Perde a praza e o destino obtido?
Continúa na mesma situación sen perda da súa condición e dereitos como personal estatutario.

¿Qué categorías poden participar? ¿Quedan excluídas as que non interveñen directamente no proceso asistencial?
Poden participar traballadores/as de todas as categorías estatutarias.

¿Quén pode ser Director/a da Área de Xestión Clínica?
Só poderá ser nomeado persoal estatutario da AXC

¿Vai a Área de Xestión Clínica substituír aos actuais servizos, e o/a Director/a da AXC ao Xefe/a de Servizo?
Non, a estrutura dos servizos non se modifica, reorganízase a forma de traballar. As AXC poderán englobar a máis de un servizo.

MOBILIDADE

¿A sinatura do Acordo de xestión clínica pode supoñer a perda do destino obtido nun acoplamento interno?
Non, respetaranse os destinos obtidos nos propios termos do correspondente acoplamento.

¿Cando a Área de Xestión Clínica afecte a máis dunha área sanitaria e asinas o Acordo, pódese mover aos profesionais forzosamente dunha área a outra?
Non, a área de destino do posto de traballlo obtida polo personal fixo non é posible modíficala forzosamente polo feito de participar nunha AXC.

¿Poderase optar en concurso de traslados a prazas que estean vinculadas a xestión clínica?
Si, os procedementos de mobilidade do persoal non cambian.

ORDENACIÓN DOS RECURSOS HUMANOS

¿A persoa que resulte designada para o posto de Director/a de área pode modificar unilateralmente a xornada, horario e demais condicións de traballo do persoal?
Non, os/as profesionais que participen na AXC non perden as súas condicións de traballo, posto, horario, e xornada inherentes á súa condición estatutaria por participar na AXC.

¿Cáles son as facultades que ostenta o director/a do persoal adscrito á Área de Xestión Clínica?
O persoal asinante do ADXc dependerá funcionalmente do director/a, que organizará, co apoio do comité de dirección, o desenvolvemento das funcións de todo o persoal da AXC.

¿Os profesonais que participen nas áreas, van ter formación en xestión clínica?
Si. Un dos principios máis importantes do modelo de xestión clínica é a  formación dos profesionais na utilización de ferramentes de xestión, o fomento da xestión eficiente dos recursos, e a medición e avaliación continua dos resultados obtidos.

¿Os que queiran participar disporán de facilidades técnicas, apoio cualificado, modelos de procesos, etc.?
Si, terán os apoios que sexan necesarios para un adecuado desenvolvemento das súas funcións.

¿Participar na Área de Xestión Clínica vai mellorar a organización da actividade ordinaria do profesional?
Si, precisamente a AXC permitirá, coa participación dos/as profesionais, unha mellos forma de organización do traballo, que proporcionará un aproveitamento máis axeitado da xornada laboral.

MECANISMOS DE INCENTIVACIÓN

¿A participación nunha Área de Xestión Clínica supón poñer en risco os salarios actuais?
Non, o persoal que participa na xestión clínica asume os obxectivos fijados na ADXc, co que se abre a posibilidade de obter un complemento salarial de produtividade variable asociado o cumprimento deses obxectivos. Polo tanto, pode gañar mais,pero non perder.

¿Poderán percibir o incentivo os/as traballadores /as de todas as categorías?
Si, poden percibirlo todos os profesionais de todas as categorías que teñan asinado o Acordo de Xestión Clínica.


DECLARACIÓN DE LA OMC SOBRE ATENCIÓN SANITARIA A INMIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR

LES PRESENTAMOS LA DECLARACIÓN QUE HA HECHO LA OMC SOBRE LA ATENCIÓN A INMIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR, pulsar aquí .