https://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal01gk-is-1.jpglink
https://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal02gk-is-1.jpglink
https://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal03gk-is-1.jpglink
https://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal04gk-is-1.jpglink
1

COLÉXIATE

Date de alta e nun intre formarás parte do Colexio Oficial de Médicos da Coruña.

2

CONSULTA

Accede ós nosos servizos e atopa anuncios, ofertas de emprego e modifica os teus datos.

3

PARTICIPA

Fai a tua aportación e relaciónate con outros profesionais coma ti nas redes sociais.

Novas

 • CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA

  Benquerido médico/a colexiado/a:

  Seguindo acordo de Pleno da Xunta Directiva deste Ilustre Colexio, conforme ao Artigo 16º dos Estatutos Particulares colexiais, convocámoslle á Asamblea Xeral Ordinaria, que terá lugar o vindeiro martes día 13 de outubro de 2020 ás 16:30 horas en primeira convocatoria e ás 17:00 horas en segunda, na sede do Colexio Oficial de Médicos da provincia de A Coruña, (Av. Salvador de Madariaga, 66-entrechán. 15008-A CORUÑA) có seguinte Orde do Día:

  ORDE DO DÍA

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asamblea ordinaria do 26 de marzo do 2019.

  2. Informe do Presidente.

  3. Liquidación de ingresos e gastos do exercicio 2019, informe de auditoria. Aprobación, se procede.

  4. Presupostos do ano 2020. Aprobación, se procede.

  5. Pregos e preguntas.

  A Coruña, 24 de setembro de 2020

  Para a adecuada organización e desenvolvemento da Asemblea Xeral Ordinaria de colexiados, respectaranse todas as medidas de prevención específicas establecidas polas autoridades sanitarias, e que estean vixentes na data da celebración.

  Os documentos referentes aos puntos 3º é 4º do Orde do Día poden ser consultados nas oficinas colexiais.

 • CERTIFICADOS MÉDICOS PARA JUSTIFICAR EL ABSENTISMO ESCOLAR

   

  "O médico non está obrigado a emitir un xuízo acerca da aptitude ou idoneidade (ou o contrario) para levar a cabo unha determinada tarefa (neste caso a xustificación do absentismo escolar)."

   
  Ao Colexio Oficial de Médicos da Coruña chegou información e expuxéronselle dúbidas relativas á actitude para seguir, por parte dos médicos, #ante as solicitudes de emitir certificados ou informes que xustifiquen o absentismo ás clases dos escolares, motivado por hipotéticos antecedentes que impliquen unha especial sensibilidade ou vulnerabilidade #ante un posible contaxio do COVID-19.

   
  En España o ensino é obrigatoria entre os 6 e os 16 anos. Como non podería ser doutra maneira, as sociedades actuais conceden gran importancia á educación que reciben os seus mozos, na convicción de que dela dependen tanto o benestar individual como o colectivo.

   
  Para a sociedade, a educación é o medio de transmitir e, ao mesmo tempo, de renovar a cultura e o acervo de coñecementos e valores que a sustentan, de extraer as máximas posibilidades das súas fontes de riqueza, de fomentar a convivencia democrática e o respecto ás diferenzas individuais, de promover a solidariedade e evitar a discriminación, co obxectivo fundamental de lograr a necesaria cohesión social.

   
  Por iso, non ten nada de estrañar que os organismos internacionais, como a UNICEF, a UNESCO ou a OMS, fixesen eco, e dado a voz de alarma, sobre o impacto que ten o peche dos centros educativos nas oportunidades de crecemento e desenvolvemento de nenos, nenas e adolescentes e na xeración en consecuencia de desigualdades sociais.

   
  Por iso é polo que no noso país estableceuse que é necesario retomar de forma prioritaria a actividade educativa presencial pero adoptando unha serie de medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde fronte ao COVID-19 que garantan que a mesma se realiza da maneira máis segura posible.

   
  Non levar aos fillos ao colexio de forma preventiva e por decisión propia non está recollido no ordenamento xurídico español e, por tanto, podería aplicarse o protocolo de absentismo e actuar os Servizos Sociais e ata a Fiscalía.

   
  No relativo aos certificados e informes médicos cabe lembrar que a Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigacións en materia de información e documentación clínica, no seu artigo 22 establece que todo paciente ou usuario ten dereito a que se lle faciliten os certificados acreditativos do seu estado de saúde.

   
  En leste mesmo sentido, o Código de Deontología Médica, no seu artigo 20, recolle que cando cumpra ou o paciente solicíteo, é deber do médico proporcionar un informe ou un certificado sobre a asistencia prestada ou sobre os datos da historia clínica.

   
  A palabra “certificar” quere dicir etimológicamente “dar fe”, é dicir, afirmar, dar por certo algo. Así, enténdese que un certificado ou certificación é un documento no que se asegura a verdade dun feito e, no noso contexto, fai referencia ao estado de saúde ou de enfermidade dunha persoa. Iso quere dicir que na súa redacción unicamente deben constar datos obxectivos, relativos ao estado de saúde ou de enfermidade, e non teñen porque incluír argumentos valorativos ou especulativos como poden ser ao aptitude ou capacidade para realizar unha determinada tarefa.

   
  Por tanto, non é unha competencia, nin responsabilidade, dos médicos de atención primaria nin hospitalaria xustificar as faltas escolares. @Dicha faltas só poden ser autorizadas ou xustificadas polos seus titores legais. Os pais, que son quen exerce a patria potestade, son os únicos responsables das accións dos seus fillos menores. Por iso é da súa competencia emitir unha declaración responsable ou informe xustificativo da devandita ausencia ao centro educativo. Por último, en ningún caso corresponde ao médico establecer se un escolar pode ou non asistir ao seu centro docente, dita medida compételle ás autoridades educativas e sanitarias.

   
  Conclusión:
  O médico, a instancia de parte, debe redactar un certificado ou un informe no que se detalle a saúde ou a enfermidade do interesado, pero non está obrigado a emitir un xuízo acerca da aptitude ou idoneidade (ou o contrario) para levar a cabo unha determinada tarefa (neste caso a xustificación do absentismo escolar).

   

 • NOTA Á COLEXIACIÓN SOBRE O NEGACIONISMO DO CORONAVIRUS

  Ante as recomendacións efectuadas por algúns médicos que negan a existencia da covid-19 e da validez dos test PCR, opóñense ás medidas adoptadas polas autoridades sanitarias como o uso de máscaras, a corentena, o illamento e confinamento e a distancia física, e rexeitan o desenvolvemento das vacinas para combater a pandemia, a Xunta Directiva do Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña vese na obrigación ética e legal de facer público o seguinte comunicado:

  1.- A actitude destes médicos negacionistas constitúe unha grave irresponsabilidade e supón un grave perigo para a saúde pública.

  2.- A difusión destas mensaxes, contrarios á boa práctica médica e á evidencia científica, crea unha intolerable alarma social, nun contexto agravado pola situación de emerxencia e excepcionalidade na que nos atopamos.

  3.- Estas condutas violan as normas deontolóxicas da profesión médica e, por tanto, son merecedoras da correspondente sanción.

  4.- Os Colexios Profesionais son corporacións de dereito público, amparadas pola lei e recoñecidas polo Estado, con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins.

  5.- Por iso, ao amparo do disposto no artigo 1 da Lei 2/1974 do 13 de febreiro sobre Colexios Profesionais, e no artigo 10 da Lei 11/2001 do 18 de setembro de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia, o Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña advirte que procederá á apertura de información previa contra os colexiados que incorran en tales accións, e no seu caso, á posterior incoación de expediente disciplinario por presuntas infraccións do Código de Deontología Médica.

  6.- Todo iso, sen prexuízo das posibles responsabilidades penais en puidesen incorrer devanditos colexiados con tales actuacións, que se poñerían, no seu caso, en coñecemento da Fiscalía para que valore a presunta comisión de delitos contra a saúde pública ou calquera outros.
 • HORARIO DE VERANO

  Indicámoslles que o horario para os meses de xullo e agosto será de 9:00 a 15:00 horas.
  A oficina de Santiago permanecerá pechada desde o 15 de xullo ao 14 de agosto ambos incluídos.
  A oficina de Ferrol permanecerá pechada ata o 2 de setembro.
  Para calquera consulta pode chamar ao 981295899
  ó ao correo electrónico Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

ama logo
Ama
A mútua dos
profesionais sanitarios.

mutual medica logo
Mutual Médica
Seguros para disfrutar dun complemento idóneo á xubilación.


Oficina de Promoción 
de Empleo Médico
Información y ofertas de 
empleo nacional e internacional

rcoms logo
Fundación Colexios Médicos para a Cooperación Internacional
Organización de cooperación ó desenvolvemento, promoción do voluntariado e acción social nos países en vías de desenrrolo.