Novas

ESTUDO DEMOGRAFÍA MÉDICA 2017

Presentámoslles o estudo sobre demografía médica 2017.

https://www.cgcom.es/sites/default/files/estudio_demografia_2017/15/

NOVAS ACTIVIDADES CULTURAIS: PRÓXIMA TEMPADA

Comunicámoslles a programación das actividades culturais para a próxima tempada.

Estas actividades están ABERTAS toda a Colegiación.

28 DE SETEMBRO: VIAXE DE SÁBADO
VIGO Á MODA DE PARÍS: A BURGUESÍA INDUSTRIAL GALEGA MÍRASE NA CAPITAL DE FRANCIA

26 E 27 DE OUTUBRO: Viaxe de fin de semana
Os LUGARES DO GRAAL: GALICIA E LEÓN NO CICLO ARTÚRICO. Con conferencia previa en SANTIAGO

16 DE NOVEMBRO: VIAXE DE SÁBADO
SECRETOS DE PONTE VELLA: UNHA CIDADE CON ENIGMAS HISTÓRICOS

14 DE DECEMBRO: Só sábado
XORNADA DE ARTE CONTEMPORÁNEA: DA REALIDADE Á NADA
Conferencias na Coruña.

ACUERDO SERGAS, CONSELLO GALEGO Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Reunidos a 20 de marzo de 2019 en Santiago de Compostela os representantes do Consello Galego de Colexios Médicos e Sociedades Científicas de Atención Primaria indicados ao final deste documento e do Servizo Galego de Saúde acordan:

1. A constitución dun Comité Técnico de expertos para afrontar o desenvolvemento, nos próximos 4 meses, das estratexias de Atención Primaria dos próximos anos e un Consello Asesor de Atención Primaria, que terá carácter permanente e no que participarán os Colexios Profesionais e Sociedades Científicas, entre outras entidades, con obxecto de liderar o seu desenvolvemento.

2. Con obxecto de atender o exceso de demanda de pacientes a medio prazo, fixando un obxectivo idóneo de 30 pacientes/xornadas, enténdese necesario adoptar unha serie de medidas:

- A creación dunhas 60 novas prazas nos dous próximos os que se adxudicasen con preferencia aos CS con cotas medias superiores a 1.400 TIS, axustadas por complexidade, e con porcentaxes de pacientes maiores de 75 anos maior do 15%.

Estas prazas serán ofertadas na seguintes OPEs.

- Promover melloras no Contrato de Continuidade que consistirían en:
· Garantía de libranza dos profesionais vinculados por nomeamento eventual de continuidade tras a realización de gardas nos puntos de atención continuada.
· Valorar o establecemento de melloras na zonificación dos nomeamentos.
· Acurtar a creación de prazas prevista neste caso aos unicamente justificadas por motivos estruturais.

- Incorporar novas fórmulas para a cobertura de ausencias a través da prolongación de xornada, cuxa xestión corresponda ao Xefe de Servizo de Atención Primaria que aplicará os criterios establecidos para iso, o máis homoxéneos posible para o conxunto de Galicia. Revisar as condicións de prestación e económicas da intersustitución e prolongación de xornada con obxecto de incentivar as mesmas.

3. Promover a figura do Xefe de Servizo como responsable de organizar a actividade de todas as categorías profesionais que traballen no CS. Os conflitos e incidencias que poidan exporse no mesmo serán resolto polo devandito Xefe de Servizo e trasladados, se isto non fose posible, ao Director de AP da área para a súa resolución ao devandito nivel.

4. Introducir fórmulas de incentivación da figura do titor de residentes, e establecer o requisito de acreditación docente en concursos de traslados para centros acreditados.

5. Manter a dispoñibilidade do Sergas para celebrar de forma inmediata novas reunións de traballo cos profesionais de PACs.

6. Elaborar un catálogo de probas diagnósticas accesibles desde Atención Primaria, baseado no das Áreas de maior dispoñibilidade de probas, e estendelo de modo común, a través dunha instrución aplicable a todo o SERGAS coa inclusión das mesmas probas en carteira de servizos, nun prazo máximo de 6 meses.

A aplicación de protocolos deberá ser común a profesionais do hospital e de Atención Primaria.
Deberá evitarse, en calquera caso, a implementación de protocolos a Atención Primaria sen acordalos previamente.
Elaborar, do mesmo xeito, un catálogo de consultas monográficas, dispoñibles a nivel hospitalario, para a súa aplicación común en todo o Servizo Galego de Saúde.

7. As medidas expostas contarán co financiamento necesario para podelas facer efectiva que se fará pública nas próximas 3 semanas, detallando, entre outras, as dedicadas e incremento de persoal.

Dr. Daniel Rei Aldana, presidente de SEMERGEN Galicia
Dr. José Carlos Bastida Calvo, presidente de SEMG Galicia
Dra. Susana Aldecoa Landesa, presidenta de AGAMFEC
Dr. José Luís Jiménez Martínez, presidente do Consello Galego de Colexios de Médicos
D. Antonio Fernández-Campa, xerente do Sergas
D. Jorge Aboal Viñas, director xeral de Asistencia Sanitaria
Dna. Margarita Prado Vaamonde, directora xeral de Recursos Humanos do Sergas