Novas

ACUERDO SERGAS, CONSELLO GALEGO Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Reunidos a 20 de marzo de 2019 en Santiago de Compostela os representantes do Consello Galego de Colexios Médicos e Sociedades Científicas de Atención Primaria indicados ao final deste documento e do Servizo Galego de Saúde acordan:

1. A constitución dun Comité Técnico de expertos para afrontar o desenvolvemento, nos próximos 4 meses, das estratexias de Atención Primaria dos próximos anos e un Consello Asesor de Atención Primaria, que terá carácter permanente e no que participarán os Colexios Profesionais e Sociedades Científicas, entre outras entidades, con obxecto de liderar o seu desenvolvemento.

2. Con obxecto de atender o exceso de demanda de pacientes a medio prazo, fixando un obxectivo idóneo de 30 pacientes/xornadas, enténdese necesario adoptar unha serie de medidas:

- A creación dunhas 60 novas prazas nos dous próximos os que se adxudicasen con preferencia aos CS con cotas medias superiores a 1.400 TIS, axustadas por complexidade, e con porcentaxes de pacientes maiores de 75 anos maior do 15%.

Estas prazas serán ofertadas na seguintes OPEs.

- Promover melloras no Contrato de Continuidade que consistirían en:
· Garantía de libranza dos profesionais vinculados por nomeamento eventual de continuidade tras a realización de gardas nos puntos de atención continuada.
· Valorar o establecemento de melloras na zonificación dos nomeamentos.
· Acurtar a creación de prazas prevista neste caso aos unicamente justificadas por motivos estruturais.

- Incorporar novas fórmulas para a cobertura de ausencias a través da prolongación de xornada, cuxa xestión corresponda ao Xefe de Servizo de Atención Primaria que aplicará os criterios establecidos para iso, o máis homoxéneos posible para o conxunto de Galicia. Revisar as condicións de prestación e económicas da intersustitución e prolongación de xornada con obxecto de incentivar as mesmas.

3. Promover a figura do Xefe de Servizo como responsable de organizar a actividade de todas as categorías profesionais que traballen no CS. Os conflitos e incidencias que poidan exporse no mesmo serán resolto polo devandito Xefe de Servizo e trasladados, se isto non fose posible, ao Director de AP da área para a súa resolución ao devandito nivel.

4. Introducir fórmulas de incentivación da figura do titor de residentes, e establecer o requisito de acreditación docente en concursos de traslados para centros acreditados.

5. Manter a dispoñibilidade do Sergas para celebrar de forma inmediata novas reunións de traballo cos profesionais de PACs.

6. Elaborar un catálogo de probas diagnósticas accesibles desde Atención Primaria, baseado no das Áreas de maior dispoñibilidade de probas, e estendelo de modo común, a través dunha instrución aplicable a todo o SERGAS coa inclusión das mesmas probas en carteira de servizos, nun prazo máximo de 6 meses.

A aplicación de protocolos deberá ser común a profesionais do hospital e de Atención Primaria.
Deberá evitarse, en calquera caso, a implementación de protocolos a Atención Primaria sen acordalos previamente.
Elaborar, do mesmo xeito, un catálogo de consultas monográficas, dispoñibles a nivel hospitalario, para a súa aplicación común en todo o Servizo Galego de Saúde.

7. As medidas expostas contarán co financiamento necesario para podelas facer efectiva que se fará pública nas próximas 3 semanas, detallando, entre outras, as dedicadas e incremento de persoal.

Dr. Daniel Rei Aldana, presidente de SEMERGEN Galicia
Dr. José Carlos Bastida Calvo, presidente de SEMG Galicia
Dra. Susana Aldecoa Landesa, presidenta de AGAMFEC
Dr. José Luís Jiménez Martínez, presidente do Consello Galego de Colexios de Médicos
D. Antonio Fernández-Campa, xerente do Sergas
D. Jorge Aboal Viñas, director xeral de Asistencia Sanitaria
Dna. Margarita Prado Vaamonde, directora xeral de Recursos Humanos do Sergas

14 DE MARZO - DÍA NACIONAL CONTRA AS AGRESIÓNS A SANITARIOS

Hoxe 14 de marzo, celébrase o día nacional contra as agresións a sanitarios.
"RESPECTAR Ao teu MÉDICO, COIDAR DE TODOS" - #StopAgresiones

ESTUDO DO OBSERVATORIO NACIONAL DE AGRESIÓNS A MÉDICOS/AS

MANIFESTO CONTRA AS AGRESIÓNS

DECLARACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA - III CONGRESO COOPERACIÓN INTERNACIONAL DA OMC

Os médicos e profesionais sanitarios declaramos:

1. Que o acceso aos medicamentos esenciais, aqueles que cobren as necesidades de atención de saúde prioritarias da poboación e que forman parte da Lista de Medicamentos Esenciais da OMS, se considerencomo un dereito universal esencial da humanidade en calquera poboación, comolo é o dereito á educación, á auga potable ou á seguridade alimentaria.
2. Que os Gobiernosdeben de ter vontade política ytomar medidas urxentes para que en calquera lugar estes medicamentos estean dispoñibles en todo momento en cantidades suficientes, con garantías de seguridade, efectividade ycalidad xa un prezo alcanzable para todas as persoas.
3. Que esta realidade forma parte dunha das metas dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable na súa Axenda 2030, no punto dedicado á saúde e benestar, e, en concreto, o acceso a medicamentos e vacinas de calidade, e constitúe tamén unha prioridade para pór fin á pobreza, as desigualdades e as vulneracións dos dereitos en contra da dignidade humana.
4.A imperioso necesidade de que as institucións políticas e sociais potencien protocolos con soportefinanciero yacciones loxísticas parala distribución dos medicamentos esenciais en todos eses ámbitos.
5. Que é urxente unha lexislación internacional que penalice o tráfico de medicamentos de baixa calidade e falsificados, á vez que se impulse a creación de industrias locais que aseguren a produción de fármacos básicos de calidade, a prezos accesibles e a todas as poboacións.
6. Que, desde o punto de vista ético e deontolóxico, é preciso loitar con carácter universal e, sen distinción algunha, pola igualdade dos seres humanos, contra o sufrimento e en defensa da dignidade da vida, mediante o acceso aos coidados de saúde e aos medicamentos necesarios para os mesmos.

7.Que é necesario establecer protocolos e procedementos que garantan a seguridade nas accións humanitarias desde a formación do persoal e a acreditación da titulación a través do Certificado de idoneidade até as relacións cos axentes locais en terreo. E para que se respecte o Dereito Internacional Humanitario, solicitamos aos Gobernos incentivar, fomentar e financiar equipos de investigación e medidas xurídicas eficientes que permitan acabar coa secuela da tortura.

8.Quela labor de institucións, ONG, Sanidade Militar, Colexios Oficiais de Médicos e outras profesións sanitarias, seccións de cooperación das Sociedades Científicas e comisións sanitarias supoñen un instrumento de cooperación esencial para fortalecer os sistemas nacionais de saúde nos países en desenvolvemento.Por iso recomendamos, ás administracións sanitarias e aos gobernos autónomos, que fomenten e faciliten as accións dos profesionais sanitarios no noso país e implíquense no desenvolvemento e aplicación da Lei 45/2015, de 14 de outubro, de Voluntariado.

9.Que a axuda humanitaria non é a única solución para paliar as grandes crises humanitarias yque precísase dunha acción internacional firme que poña fin a estas situacións.

10. A extrema importancia de que todos os colectivos profesionais sanitarios e non sanitarios deixemos latentenuestro compromiso e profesionalidade de servizo aos demais, de axudar aos máis vulnerables, co propósito de equidade, de xustiza social e do dereito a unha mellor saúde para todos; e leste é a obxectivo clave da Fundación para a Cooperación Internacional da OMC.


Santiago de Compostela, 22 defebrero de 2019