Seguro Colectivo Protección Familiar - Decesos

O Colexio Oficial de Médicos da Coruña subscribiu unha póliza de seguro colectivo de Protección Familiar - Decesos coa compañía AMA, esta non constitúe ningún aumento da cota colexial.

É un produto Flexible adaptable ás necesidades do beneficiario:

1.- Recibir a prestación a través do Servizo de Enterro até a cantidade límite do capital asegurado: 4.300 €, para isto os familiares deben de porse en contacto no teléfono de asistencia S.Ou.S - 91 572 82 62

2.- Se a prestación realizada a través do Servizo de Enterro resulta inferior ao capital de 4.300 ?, abonaríase a diferenza aos herdeiros legais do asegurado.

3.- Satisfacer a suma asegurada 4.300 ? aos herdeiros legais do asegurado falecido.
4.- Sen períodos de carencia: Asegurados desde o primeiro día de entrada en vigor da póliza.

O Servizo de Enterro inclúe os seguintes servizos funerarios:

  • Servizo fúnebre integral (traslado, cadaleito, acondicionamento, inhumación ou incineración...)
  • Servizo de tanatosala (máximo 48h)
  • Servizo de floraría
  • Traslado ao cemiterio ou crematorio
  • Xestións administrativas para a inhumación en cemiterio ou cremación
  • Gastos de sepultura temporal ou inhumación en propios
  • Gastos de cremación e urna

Traslado nacional: A Aseguradora realizará as xestións e asumirá os gastos derivados do traslado dos Asegurados que falezan en calquera parte do territorio español até o cemiterio ou crematorio en España que os seus familiares indicasen, sempre que as autoridades outorgase as autorizacións oportunas. Este servizo deberá ser solicitado polos familiares e xestionado exclusivamente polos servizos asistenciais da Aseguradora.